Obchodní podmínky

 
 
 
Upozornenie
 
 
 
Úvod > Obchodní podmínky
 

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu refima.cz

REFIMA sro
sídlo Bratislavská 205, 916 24 Horná Streda
IČO: 44 416 920, obchodní společnost zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Trenčín, oddíl C, vl.. č.. 20753 / R
 
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
 
Článek 1
Prodávající
Provozovatelem webových stránek a prodávajícím je společnost REFIMA sro, sídlo Bratislavská 205, 916 24 Horná Streda, IČ: 44 416 920, s provozem 916 24 Horná Streda 559, obchodní společnost zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Trenčín, oddíl C, vl.. č.. 20753 / R, DIČ: 2022689372, IČ DPH: SK2022689372 (dále jen " Prodávající ").
 
Článek 2
Kupující
Kupující je osoba, která si koupí zboží Prodávajícího prostřednictvím kupní smlouvy na dálku (prostředky dálkové komunikace, zejména prostřednictvím webové stránky Prodejce).
 
Při objednávce zboží vyplní kupující objednávkový formulář, ve kterém uvede:
  1. jméno, příjmení, adresu bydliště, adresu doručení zboží, telefon na kterém je k zastižení a svou e-mailovou adresu, pokud je kupující spotřebitel, který kupuje zboží pro vlastní spotřebu,
  2. obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ / IČ DPH, pokud je kupující podnikatel, který kupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti,
  3. způsob platby kupní ceny za objednané zboží a
  4. způsob dodání zboží.
 
Článek 3
Kupní cena
Kupující si vybere zboží v internetovém katalogu na webové stránce Prodávajícího. Kupní cena odpovídá ceně, která je uvedena v internetovém katalogu v době objednání zboží a je konečná včetně DPH. Výše kupní ceny je potvrzena v e-maily o Potvrzení objednávky doručeném kupujícímu.
 
Článek 4
Potvrzení přijetí objednávky
Po odeslání objednávkového formuláře obdrží kupující obratem e-mailem Potvrzení přijetí objednávky. V případě doručení zboží na kupujícím určenou adresu a platby dobírkou nebo platební kartou, též potvrzení předpokládaného termínu doručení. Předpokládaný termín doručení zboží je informativní ao přesném termínu doručení zboží bude kupující včas telefonicky nebo emailem informován.
 
Článek 5
Zrušení objednávky
Objednávku může kupující zrušit nejpozději v den expedice zboží ze skladu, a to na zákaznické lince +421 917 526 781.
 
Článek 6
Způsob úhrady kupní ceny
Způsob úhrady kupní ceny zboží je možný:
  1. platební kartou,
  2. na dobírku nebo
  3. bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávajícího.
 
Článek 7
Platba bezhotovostním převodem na bankovní účet
Pokud se kupující rozhodne pro úhradu kupní ceny zboží bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávajícího, číslo účtu je: 2623146697/1100, IBAN: SK04 1100 0000 0026 2314 6697, vedený v Tatra bance, as, variabilní symbol - číslo objednávky, bude mu zboží rezervováno po dobu sedmi (7) dnů od potvrzení objednávky.
 
Rovněž bude s ním dohodnut prostřednictvím zákaznické linky termín doručení zboží na zvolenou adresu po připsání kupní ceny na bankovní účet Prodávajícího. Pokud nebude kupní cena připsána na bankovní účet Prodávajícího do sedmi (7) dní, tj. doba rezervace, bude takové opomenutí považovat za zrušení kupní smlouvy ze strany kupujícího.
 
Článek 8
Doručení zboží
Prodávající poskytuje doručení zboží na adresu určenou kupujícím pro malé zásilky do 30 kg hmotnosti v době od 8:00 hod.. do 17:00 hod.. s možností opakovaného doručení, nebo uložení a převzetí v nejbližším skladu dopravce. Rozměrné a těžké zásilky (nad 30 kg) jsou doručovány standardním doručením, nebo komfortním doručením až na místo určení. Cena doručení zboží je zveřejněna Prodávajícím na webových stránkách.
 
Článek 9
Doprava a doručení zboží
Prodávající neodpovídá za opožděné doručení zaviněné dopravcem nebo nesprávnými údaji poskytnuté kupujícím. Při doručení a přebírání zboží je kupující povinen řádně zkontrolovat neporušenost obalu, případně ochranné lepící pásky. Jakékoli zjištěné vady a poškození uvede do průvodního dopisu dopravce. V případě, že bude mít kupující pochybnosti o neporušenosti obalu zboží nebo zboží, zásilku odmítne převzít a důvod uvede do dokladu o doručení zboží. Podpisem dokladu o doručení zboží bez písemných výhrad kupující stvrzuje, že zboží dorazilo v pořádku bez poškození a na pozdější reklamace zboží z důvodu porušení obalu a mechanického poškození zboží nebude brán zřetel a taková reklamace nebude uznána s ohledem na reklamační podmínky dopravce.
 
Článek 10
Osobní odběr v provozu
Kupující se může rozhodnout pro osobní odběr v provozovně Prodávajícího za internetové kupní ceny. Podmínkou však je, aby byl vybrán zboží na webové stránce v prodejně dostupný a za zboží uhrazena platba. V takovém případě dojde k uzavření kupní smlouvy na dálku a Prodávající rezervuje zboží za kupní cenu uvedenou v okamžiku potvrzení objednávky na webových stránkách v prodejně na dva (2) dny od potvrzení objednávky. Pokud kupující nepřevezme objednané zboží v rezervační lhůtě dvou (2) dnů, bude se takové nekonání kupujícího považovat za zrušení kupní smlouvy ze strany kupujícího. Zboží je možné vyzvednout nejdříve dvě (2) hodiny od přijetí platby na bankovní účet prodávajícího. Kupující má právo si zboží v prodejně přehlédnout. Platba v hotovosti není možná při osobním odběru v provozu.
 
Článek 11
Doklady
Spolu se zbožím kupující obdrží fakturu - daňový doklad, který je zároveň dodacím listem, dokladem o zaplacení zboží a nahrazuje i záruční list, pokud není přiložen.
 
Článek 12
Odstoupení od smlouvy zákazníkem
V souladu s ustanovením § 12 zákona č.. 102/2014 Zz o ochraně spotřebitele při podomním a zásilkovém prodeji v platném znění má kupující - spotřebitel (ne však podnikatel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti) právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do štrnásti (14) pracovních dnů od doručení a převzetí zboží. Kupující je povinen vrátit nepoškozené zboží v nepoškozeném obalu bezodkladně, nejpozději však do sštrnásti (14) dní po odstoupení od kupní smlouvy Prodávajícímu. Výjimku tvoří materiál prodávaný na metráž, kde se délka přizpůsobuje individuální objednávce kupujícího a produkty, které jsou speciálně vyrobené na zakázku.
 
Odstoupení musí být provedeno tak, že kupující doručí Prodávajícímu oznámení o odstoupení od smlouvy, a to e-mailem na refima@refima.eu, telefonicky na zákaznickou linku +421 917 526 781, nebo v provozu REFIMA. Zakoupené zboží kupující doručí na své vlastní náklady pokud zboží odpovídal kvalitativním požadavkům a nebyl vadný, do provozu REFIMA, nebo na adresu, kterou mu sdělí zákaznická linka po obdržení oznámení o odstoupení. Zboží odesláno kupujícím na dobírku nebude Prodávajícím převzato, ale bude na náklady kupujícího zasláno zpět. Vrácené zboží musí být v neporušeném stavu, v jakém byl při převzetí kupujícím, a to včetně kompletní dokumentace (záruční list, návody a příslušenství) a bez známky používání a poškození obalu. Pokud bude zboží nepoškozené a kompletní, prodávající odešle peníze na účet kupujícího nejpozději do 15 dnů. Pokud by vrácené zboží bylo jakkoli poškozené či opotřebované nebo nekompletní, vyhrazuje si prodávající právo na náhradu škody, kterou je oprávněn započítat oproti vrácené kupní ceně.
 
Článek 13
Zvláštní ujednání k doplňkovému bezplatnému zboží
Pokud Prodávající nabízí při koupi zboží kupujícímu k prodanému zboží bezplatně další zboží jako dar, je na kupujícím, zda nabízené zboží jako dar přijme nebo odmítne. Součástí kupní smlouvy bude i darovací smlouva, jejímž předmětem bude bezúplatný převod takového daru. Tento dar však není prodaným zbožím, a proto Prodávající neodpovídá za jeho případné vady. V případě, že Prodávající o případných vadách daru ví, je povinen na tyto vady kupujícího při nabídce daru upozornit.
 
V případě, že má dar vady, na které Prodávající kupujícího neupozornil, je kupující oprávněn dar vrátit. Pokud kupujícímu vznikne právo na odstoupení od kupní smlouvy, odstupuje se i od darovací smlouvy, která je součástí kupní smlouvy a kupující je povinen vrátit Prodávajícímu vše, co podle smlouvy dostal, tj. i zboží přijat jako dar. Není možné odstoupit jen od části smlouvy, ale jen kupní smlouvy jako celku.
 
Článek 14
Odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím
Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, zejména z důvodu momentálně vzniklé nedostupnosti objednaného zboží kupujícím. O odstoupení je však Prodávající povinen neprodleně informovat kupujícího. Před odstoupením je Prodávající oprávněn nabídnout kupujícímu náhradní plnění. Kupující má právo odmítnout náhradní plnění a odstoupit od kupní smlouvy.
 
Článek 15
Záruční podmínky
Záruční podmínky společnosti REFIMA pro uzavírání smluv na dálku se řídí platnou právní úpravou České republiky - Občanským zákoníkem v platném znění a platným Reklamačním řádem společnosti REFIMA pro uzavírání smluv na dálku. Pokud není uvedeno jinak, je záruční doba všech výrobků pro kupujícího - spotřebitele 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Záruka a záruční doba při kupujících - podnikatel, který kupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti se řídí ustanoveními § 422 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění.
 
Článek 16
Osobní údaje
S poskytnutými osobními údaji kupujícího bude Prodávající nakládat v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Prodávající sbírá osobní údaje kupujících za účelem plnění smlouvy uzavřené s kupujícím ve smyslu ustanovení § 7 odst.. 4, písm. b) zákona č. 18/2018 Zz o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen "zákon"). Dále kupující uděluje Prodávajícímu souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu ustanovení § 7 odst.. 1 zákona za účelem nabízení služeb a produktů prodávajícího (včetně marketingu). Osobní údaje nebudou poskytnuty žádné další osobě, kromě zprostředkovatele, jehož Prodávající jako provozovatel pověří zpracováním osobních údajů. Osobní údaje nezbytné pro řádné doručení zboží, předá Prodávající smluvnímu dopravci (v rozsahu jméno, příjmení, dodací adresa, telefon, e-mail) s čím kupující souhlasí. Souhlas kupujícího se zpracováním osobních údajů se uděluje na dobu plnění práv a povinností z uzavřené smlouvy. Stejně kupující souhlasí, aby mu Prodávající zasílal marketingové materiální na emailovou adresu ve smyslu ustanovení § 65 odst.. 2 zákona č.. 610/2003 Zz o elektronických komunikacích v platném znění, případně jinak ho kontaktoval za účelem nabízení zboží nebo služeb Prodávajícího. Kupující má právo svůj souhlas s poskytnutím svých osobních údajů pro marketingové účelu kdykoliv písemně odvolat, a to na adrese REFIMA sro, Bratislavská 205, 916 24 Horná Streda.
 
 
Článek 17
Potvrzení souhlasu s VOP
Kupující při uzavření objednávky zboží z internetového obchodu Prodávajícího potvrzuje souhlas s těmito platnými všeobecnými obchodními podmínkami Prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje použití těchto všeobecných obchodních podmínek při uzavírání kupních smluv na dálku a neakceptuje žádané všeobecné obchodní podmínky kupujících. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny všeobecných obchodních podmínek je splněna jejich umístěním na stránkách Prodávajícího www.refima.eu.
 
Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí od 1. 1. 2018.