Reklamacní řád internetovního obchodu refima.cz

 
 
 
Upozornenie
 
 
 
Úvod > Postup pro podávání stížností > Reklamacní řád internetovního obchodu refima.cz
 

Reklamacní řád internetovního obchodu refima.cz

REFIMA sro
sídlo Bratislavská 205, 916 24 Horná Streda
IČO: 44 416 920, obchodní společnost zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Trenčín, oddíl C, vl.. č.. 20753 / R
 
 
REKLAMAČNÍ ŘÁD
 
 
Článek 1
Obecná ustanovení
Tento reklamační řád je vydán v souladu se zákonem č.. 40/1964 Sb. Občanský zákoník v platném znění (dále jen "občanský zákoník"), zákonem č.. 250/2007 Zz o ochraně spotřebitele v platném znění a zákona č.. 108/2000 Zz o ochraně spotřebitele při podomním prodeji v platném znění a zákona č.. 22/2004 Zz o elektronickém obchodu ao změně zákona České národní rady č.. 372/1990 Sb. o přestupcích v platném znění (dále jen "Zákon o ochraně spotřebitele"). Reklamační řád je v souladu s § 18 odst.. 1 Zákona o ochraně spotřebitele umístěn na viditelném místě v provozu společnosti REFIMA sro dostupném pro kupujícího.
 
Prodávajícím je společnost REFIMA sro, se sídlem Bratislavská 205, 916 24 Horná Streda, IČ: 44 416 920, provoz 916 24 Horná Streda 559, obchodní společnost zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Trenčín, oddíl C, vl.. č.. 20753 / R, DIČ: 2022689372, IČ DPH: SK2022689372 (dále "REFIMA" nebo "Prodávající"). Reklamační řád upravuje práva a povinnosti kupujícího při uplatňování práv z vad zboží ve smyslu uzavřené kupní smlouvy na dálku s Prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu.
 
Tento reklamační řád se nevztahuje na nákup zboží podnikateli, kteří kupují zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
 
Článek 2
Odpovědnost prodávajícího
Prodávající odpovídá za to, že zboží má při prodeji stanovenou jakost, množství, míru a hmotnost. Zboží musí být bez vad a musí odpovídat platným technickým normám.
 
Článek 3
Povinnosti kupujícího při doručení zboží
Kupující má právo nepřevzít doručeno zboží od dopravce pokud je doručeno zboží jiného typu nebo v případech:
  1. doručení zboží, který je v rozporu s uzavřenou kupní smlouvou (jiného nebo poškozeného zboží) nebo
  2. doručení zboží v poškozeném obalu nebo
  3. při doručení zboží bez příslušných dokladů.
 
Pokud dojde k doručení zboží kupujícímu podle písm. a) tohoto článku, má kupující právo na to, aby mu Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží předáno v souladu s dohodnutými podmínkami ve smlouvě, a to buď výměnou zboží nebo jeho opravou. Není-li takový postup možný, má právo kupující požadovat slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit za podmínek uvedených níže.
 
Článek 4
Lhůta k uplatnění reklamace
Záruční doba na veškeré zboží je 24 měsíců, pokud společnost REFIMA neposkytne delší záruční dobu. Delší záruční doba je obvykle vyznačena v záručním listě přiloženém ke zboží. Při použitých zboží je záruční doba 12 měsíců.
 
Práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží, pro kterou platí záruční doba, zaniknou, nebudou uplatněna v záruční době.
 
Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří (3) pracovních dnů. Reklamace včetně odstranění vady musí být provedena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne reklamace. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
 
Doba od uplatnění reklamace až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen zboží převzít, se do záruční doby nepočítá, byla-li reklamace oprávněná a uznaná. Pokud dojde k výměně zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží. Totéž platí, pokud dojde k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.
 
Článek 5
Právo kupujícího na uplatnění reklamace
Záruční doba na zboží začíná běžet od data jeho doručení a převzetí zboží kupujícím.
 
Reklamaci může kupující uplatnit v provozu společnosti REFIMA. Kupující je povinen věrohodným způsobem doložit, že výrobek byl zakoupen od Prodávajícího. Důvěryhodným dokladem je originál dokladu o zakoupení výrobku a / nebo řádně vyplněný záruční list (pokud byl vystaven).
 
Při uplatnění reklamace obdrží kupující kopii reklamačního protokolu, kterým je povinen prokázat se při vyřízení reklamace. Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, Prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu ihned; pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí být doručeno bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace nemusí doručovat, pokud kupující má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.
 
Reklamace nebude uznána v případě:
  1. vznikla-li vada nebo poškození zboží prokazatelně nesprávným používáním zboží (např. používáním v rozporu s návodem k použití) nebo jiným nesprávným použitím kupujícího nebo jiné osoby,
  2. prokazatelných neoprávněných zásahů do zboží,
  3. má-li předložen záruční list zřejmé známky neoprávněně provedených změn údajů nebo je-li na zboží odlišné výrobní číslo od toho, které je uvedeno v záručním listě,
  4. živelních pohrom a dalšími vnějšími faktory, které jsou v rozporu s používáním zboží.
 
Pokud kupující uplatnil reklamaci zboží během prvních 12 měsíců od koupě, může Prodávající odmítnout reklamaci pouze na základě odborného posouzení na náklady Prodávajícího. Pokud kupující reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od koupě a prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může spotřebitel zaslat výrobek na odborné posouzení. Pokud kupující odborným posouzením prokáže zodpovědnost prodávajícího za vadu, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení záruční doba neběží.
 
Článek 6
Práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží
V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytnou vady, pro které nemůže být zakoupené zboží řádně používán nebo může být používán jen omezeně, a je možné tyto vady odstranit, má kupující právo na její bezplatné odstranění. Prodávající může vždy vyměnit vadné zboží za bezvadné namísto odstranění vady.
 
V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby mohl být řádně užíván jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. Táž práva má kupující iv případě, jde-li sice o vady odstranitelné, zboží však nemůže být řádně užíváno z důvodu opětovného vyskytnutí vad (alespoň 3 krát se opakující vady) nebo z důvodu většího počtu vad (alespoň 3 současně se vyskytujících se vad) na zakoupeném zboží.
 
V případě neodstranitelné vady zboží, která nebrání řádnému užívání zboží, má kupující nárok na slevu z kupní ceny.
 
Pokud má zboží prodávané za nižší cenu nebo použité zboží vadu, za kterou prodávající odpovídá, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.
 
Při použitých zboží Prodávající neodpovídá za vady vzniklé jejich použitím nebo opotřebením. U zboží prodávaných za nižší cenu Prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší kupní cena.
 
Pokud Prodávající nabízí při koupi zboží kupujícímu k prodanému zboží bezplatně další zboží jako dar, je na kupujícím, zda nabízené zboží jako dar přijme nebo odmítne. Součástí kupní smlouvy bude i darovací smlouva, jejímž předmětem bude bezúplatný převod takového daru. Tento dar však není prodaným zbožím, a proto Prodávající neodpovídá za jeho případné vady. V případě, že Prodávající o případných vadách daru ví, je povinen na tyto vady kupujícího při nabídce daru upozornit. V případě, že má dar vady, na které Prodávající kupujícího neupozornil, je kupující oprávněn dar vrátit. Pokud kupujícímu vznikne právo na odstoupení od kupní smlouvy a vrácení kupní ceny, odstupuje se i od darovací smlouvy, která je součástí kupní smlouvy a kupující je povinen vrátit Prodávajícímu vše, co podle smlouvy dostal, tj. i zboží přijat jako dar. Není možné odstoupit jen od části smlouvy ale pouze kupní smlouvy jako celku.
 
Prodávající je povinen o vyřízení reklamace vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů od data uplatnění reklamace.
 
Prodávající je povinen na požádání orgánu dozoru prokázat kopii potvrzení o přijetí reklamace, důvody, pro které není možné rozhodnout o způsobu vyřízení reklamace ihned a pro které není reklamaci možné vybavit ihned po určení způsobu vyřízení reklamace, zaslání nebo výsledky odborného posouzení a kopii dokladu o vyřízení reklamace.
 
Článek 7
Součinnost kupujícího
Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu bezodkladně jakoukoli součinnost k ověření existence reklamované vady li její odstranění (včetně odpovídajícího potřebného vyzkoušení nebo demontáže zboží). Kupující je rovněž povinen dodat zboží při uplatnění reklamace čistý v řádném obalu.
 
Článek 8
Převzetí zboží ze záruční opravě
Kupující je povinen převzít zboží ze záruční opravy nejpozději do jednoho (1) měsíce od uplynutí doby, kdy záruční oprava měla být provedena a byla-li provedena později, do jednoho (1) měsíce od vyrozumění o jejím provedení.
 
Tento reklamační řád je platný od 1. 1. 2009